Warunki ogólne

Warunki ogólne

Ta strona (razem z dokumentami w niej powołanymi) stanowi ogólne warunki („Ogólne Warunki”) które odnoszą się do domeny http://www.dualpolska.com („Strona”) i wszystkich subdomen na tej Stronie. Strona ta jest zarządzana przez DUAL Polska. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Warunkami Ogólnymi. Jeśli korzystasz z tej strony, uważamy, że zaakceptowałeś te Warunki Ogólne.

Jeśli nie akceptujesz tych warunków użytkowania Strony, prosimy o niewchodzenie i nieużytkowanie Strony.

Prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, iż Strona jest przeznaczona wyłącznie do użytku rezydentów (w rozumieniu ustawy z dnia 27.07.2002 r. – Prawo dewizowe - z dnia 15 czerwca 2012 r., Dz.U. z 2012 r. poz. 826), tj. osób mających miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Nie może być ona użytkowana przez rezydentów lub inwestorów w innych krajach, jako że prawo w innych krajach może ograniczyć rozpowszechnianie informacji i produktów na Stronie. Dla wykluczenia wszelkich wątpliwości, żadna z informacji zawartych na Stronie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 § 1 kodeksu cywilnego.

Możemy zaktualizować nasze Warunki Ogólne w każdym czasie poprzez dokonanie zmian na tej stronie. Oczekujemy, że od czasu do czasu będziesz sprawdzał zawartość strony, aby odnotować wszelkie zmiany, których dokonujemy, jako że mają one dla Ciebie moc wiążącą.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub skargi (na temat Strony lub użytkowania Strony przez osoby trzecie), prześlij je pod adres info@dualpolska.com lub wyślij je pocztą na adres:

DUAL Polska Sp. z o.o.
ul. Browarna 10
87-100 Toruń
 

Definicje

“DUAL”, “my, “nasze” oznacza DUAL Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu, ul. Browarna 10, numer KRS 0000251474, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy KRS.

„Grupa” oznacza każdego członka grupy kapitałowej DUAL International Limited (zarejestrowanej w Anglii i Walii pod numerem rejestrowym 03540129), w skład której wchodzi DUAL Polska Sp. z o.o.

„Materiał” oznacza zawartość Strony, włącznie z, ale ograniczoną do, tekstu, grafiki, logo, linków, kodów i danych.

Dostęp do Strony

DUAL będzie starał się zapewnić dostęp do Strony przez 24 godziny dziennie, jednakże nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeśli Strona jest niedostępna przez jakiś okres czasu. DUAL będzie miał prawo zawieszenia dostępu do strony lub wycofania lub ograniczenia dostępu do niektórych części Strony czasowo lub na stałe, bez żadnego uprzedzenia.

DUAL nie będzie ponosił żadnej odpowiedzialności za szkody lub straty powstałe w kontraktach, na skutek czynów niedozwolonych i w innych sytuacjach, jeżeli Strona jest niedostępna lub zawieszona z jakichkolwiek przyczyn.

Jesteś osobiście odpowiedzialny za podjęcie wszelkich czynności niezbędnych do uzyskania dostępu do Strony. Jesteś także odpowiedzialny za upewnienie się, że wszelkie osoby, które wchodzą na stronę przy wykorzystaniu Twojego połączenia internetowego, mają świadomość zawartych na niej Warunków Ogólnych, i że będą one stosować się do tych Warunków.  

Co jest dozwolone na Stronie

Możesz używać Strony wyłącznie do użytku prywatnego i przy wchodzeniu na Stronę musisz spełniać postanowienia niniejszych Warunków Ogólnych oraz innych warunków znajdujących się na tej Stronie i/lub odnoszących się do korzystania z określonych części Strony i/lub produktów i usług dostępnych na tej Stronie stale lub czasowo.

Możesz wydrukować kopię każdej części tej Strony dla własnego użytku, pod warunkiem, że nie wykorzystujesz jej do żadnej z czynności, określonych w paragrafie “Co nie jest dozwolone na Stronie”, oraz że nasz status (oraz status wszystkich określonych dostawców zawartości Strony) jako autorów materiału na Stronie zawsze będzie ujawniony.

Możesz używać Strony oraz wszystkich informacji pochodzących ze Strony wyłącznie dla czynności zgodnych z prawem, musisz wypełniać postanowienia wszystkich odpowiednich zapisów prawa, statutów organizacji i przepisów porządkowych.

Co nie jest dozwolone na Stronie

Poza zakresem bezpośrednio określonym w niniejszych warunkach, nie możesz:

(i)     kopiować żadnych części Strony; lub

(ii)    usuwać lub zmieniać czegokolwiek na Stronie; lub

(iii)   usuwać lub zmieniać żadnych informacji na temat praw autorskich, znaków towarowych lub innych praw własności intelektualnej zawartych w materiale oryginalnym lub tym, wydrukowanym ze Strony; lub

(iv)   modyfikować papierowych lub cyfrowych kopii materiałów, które wydrukowałeś lub w inny sposób pobrałeś ze Strony, nie możesz używać żadnych ilustracji, fotografii, plików wideo lub audio oraz żadnej grafiki oddzielnie od połączonego z nią tekstu; lub

(v)   używać żadnej części materiałów znajdujących się na Stronie do celów komercyjnych bez uzyskania licencji na takie użytkowanie od nas lub od naszych licencjodawców.  

Jeżeli wydrukowałeś, skopiowałeś lub ściągnąłeś jakąkolwiek część Strony z pogwałceniem tych warunków użytkowania, Twoje prawo do użytkowania Strony niezwłocznie wygasa i musisz, zgodnie z naszym wyborem, zwrócić nam lub zniszczyć wszystkie kopie materiałów, które wykonałeś.

Prawa własności intelektualnej

Wszelkie prawa własności intelektualnej na Stronie i w jakimkolwiek materiale opublikowanym na niej (łącznie z, ale bez ograniczenia do, tekstu, wideo, fotografii i innych obrazów i dźwięków, znaków towarowych i logo) stanowią własność DUAL, DUAL Polska lub innych członków grupy DUAL International lub ich odpowiednich licencjodawców. Te prawa są chronione regulacjami prawa własności intelektualnej i postanowieniami umów autorskich na całym świecie. Wszystkie takie prawa są zastrzeżone.

Informacje

Informacje zawarte na Stronie zostały przedstawione wyłącznie dla celów informacyjnych i DUAL dołoży wszelkiej racjonalnie możliwej staranności i umiejętności dla zapewnienie aktualności danych w momencie ich publikacji na Stronie. Jednakże, ze względu na naturę internetu, mogą wystąpić okoliczności, w których w informacji pojawią się błędy. W związku z powyższym, DUAL nie udziela żadnych gwarancji co do dokładności informacji zawartych na Stronie i nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy czy opuszczenia w tych informacjach.

Poleganie na zamieszczonych informacjach

Komentarze i inne materiały umieszczone na Stronie nie są zamierzone jako porady, na których należy polegać przy podejmowaniu decyzji. Dlatego też nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności wynikającej z faktu polegania na takich materiałach przez jakiegokolwiek użytkownika Strony lub jakiejkolwiek strony trzeciej, która może zostać poinformowana o jej zawartości.

Jeśli nie zostało to określone inaczej, wszystkie statystyki zawierają wszystkie spółki zależne i powiązane z DUAL International.

Zmiany na Stronie

DUAL może od czasu do czasu zmieniać format i zawartość Strony. Powinieneś odświeżać swoją przeglądarkę za każdym razem, kiedy odwiedzasz Stronę, dla upewnienia się, że ładujesz jej najbardziej aktualną wersję. Każdy z materiałów zawartych na Stronie może nie być najbardziej aktualna wersją – i nie mamy obowiązku uaktualniania takiego materiału.

Ograniczenia odpowiedzialności

Materiały przedstawione na Stronie są opublikowane bez żadnych gwarancji warunków lub zapewnień co do ich dokładności. W zakresie dopuszczalnym prawem, my, inni członkowie grupy oraz osoby trzecie podłączone do Strony wyraźnie wyłączają:

(i)     Wszystkie warunki, zapewnienia i inne postanowienia, które w innym przypadku mogłyby być wprowadzone przez obowiązujące przepisy prawa polskiego,

(ii)     Jakąkolwiek odpowiedzialność za bezpośrednie, pośrednie, specjalne lub wtórne straty lub szkody, poniesione przez jakichkolwiek użytkowników w powiązaniu ze Stroną lub w powiązaniu z użytkowaniem, niemożnością użytkowania, lub skutkami użytkowania Strony, jakichkolwiek stron z nią połączonych lub materiałów na niej umieszczonych, włączając w to wyłączenie, bez ograniczeń, jakąkolwiek odpowiedzialność za:

  • utratę dochodu lub przychodów
  • utratę źródeł dochodu
  • utratę zysków lub kontraktów
  • utratę spodziewanych oszczędności
  • utratę danych
  • utratę wartości firmy
  • utracony czas zarządzających lub pracowników oraz

jakichkolwiek innych strat lub szkód jakiegokolwiek rodzaju, niezależnie od sposobu powstania i od tego, czy są spowodowane przez czyn niedozwolony (włączając zaniedbanie), naruszenie umowy czy inne, nawet jeśli były do przewidzenia, pod warunkiem iż ta sytuacja nie zapobiegnie roszczeniom z tytułu utraty lub szkód w majątku trwałym lub innym roszczeniom z tytułu bezpośrednich strat finansowych, które nie są wyłączone przez żadną z kategorii określonych powyżej.

Powyższe nie wpływa na naszą odpowiedzialność z tytułu śmierci lub szkód osobowych, wynikających z naszego zaniedbania, oraz na naszą odpowiedzialność z tytułu świadomego wprowadzenia w błąd lub wprowadzenia w błąd co do fundamentalnej kwestii, oraz na żadną odpowiedzialność, która nie może być wyłączona lub ograniczona zgodnie z obowiązującym prawem.     

Linki do Strony

Możesz ustanowić link do naszej strony głównej, pod warunkiem, że zrobisz to w sposób uczciwy i legalny, i że nie podważa to naszej reputacji ani jej nie wykorzystuje, jednakże nie możesz tworzyć linka w taki sposób, który sugeruje jakąkolwiek formę powiązania, aprobatę lub poparcie z naszej strony, jeżeli takowe nie istnieją.

Nie możesz tworzyć linka ze strony, która nie jest Twoją własnością.

Zawartość naszej strony, w części lub w całości,  nie może być umieszczana czy wyświetlana na innej stronie internetowej , nie możesz także tworzyć linka do jakiejkolwiek innej części Strony niż strona główna. Rezerwujemy prawo do odwołania zgody na linkowanie bez zapowiedzi.

Jeśli chcesz użyć materiału znajdującego się na Stronie w sposób inny, niż określony powyżej, prosimy o przesłanie swojej prośby pod adres: info@dualpolska.com.

Linki zewnętrzne

Nasza Strona może od czasu do czasu zawierać linki do stron zewnętrznych, źródeł i stron współsygnowanych. DUAL załączył linki do tych stron, źródeł i stron współsygnowanych, aby dać Ci dostęp do informacji, które mogą być dla Ciebie przydatne lub interesujące. DUAL nie ponosi odpowiedzialności za zawartość tych witryn, źródeł czy stron oraz żadnych materiałów i informacji przez nie dostarczanych i nie ponosi odpowiedzialności za nie oraz za jakiekolwiek straty lub szkody, które mogą wyniknąć z ich użytkowania. Powinieneś przeczytać dokładnie i zgodzić się na warunki ogólne wszystkich takich witryn trzecich stron przed ich użytkowaniem.

Wirusy, hacking i inne przestępstwa

Nie wolno Ci naruszać warunków użytkowania Strony poprzez wprowadzanie wirusów, trojanów, robaków, bomb logicznych oraz jakiegokolwiek materiału o charakterze złośliwym lub technologicznie szkodliwym. Nie wolno Ci podejmować prób uzyskania nieautoryzowanego dostępu do Strony, serwera, na którym ta Strona jest przechowywana, oraz żadnego serwera, komputera lub bazy danych, połączonych ze Stroną. Nie wolno Ci atakować Strony poprzez procedurę “denial-of-service” lub rozpowszechnianie procedury „denial-of service”.

Poprzez złamanie tych postanowień, popełniasz przestępstwo zgodnie z ustawą z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny ( Dz. U. z 1997 Nr 88 Poz. 553 ze zm.). Zgłosimy każde takie naruszenie odpowiednim organom ścigania i będziemy współpracować z tymi organami poprzez przekazanie im informacji o Twojej tożsamości.

W przypadku takiego naruszenia, Twoje prawo do używania Strony wygasa natychmiastowo.

Nie będziemy ponosić odpowiedzialności za żadne straty lub szkody spowodowane przez dystrybuowany atak typu „denial-of-service”, wirusy i inne technologicznie niebezpieczne materiały, które mogą zainfekować Twój sprzęt komputerowy, programy komputerowe, dane lub inny materiały będące Twoją własnością, wynikające z Twojego użytkowania Strony lub ściągania materiałów posadowionych na Stronie, lub też na jakiejkolwiek stronie powiązanej z nią.  

Zawieszenie i zakończenie działania Strony

DUAL może zawiesić lub zakończyć działanie Strony w każdym czasie. Dostęp do lub korzystanie ze Strony, lub z innych stron z nią powiązanych, może nie być nieprzerwany lub wolny od błędów.

Dane osobowe i ochrona danych

Twoje dane osobowe są przetwarzane zgodnie z postanowieniami naszej Polityki Prywatności.

W ramach formularza kontaktowego, Użytkownik składa oświadczenie, w którym wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych osobowych przez Administratora danych osobowych.

Przekazanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny. Użytkownik ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści i zakresie przetwarzania swoich danych oraz prawo do ich poprawiania poprzez kontakt z Administratorem serwisu internetowego.

DUAL podejmie wszelkie rozsądne kroki dla zapewnienia, że wszystkie informacje dostarczane przez Ciebie e-mailem lub za pośrednictwem Strony są zabezpieczone, należy jednak pamiętać, że ze względu na charakter internetu, bezpieczeństwo e-maili nie może być zagwarantowane. Nie ma gwarancji, że jakiekolwiek e-maile wysłane przez Ciebie do nas zostaną przez nas odebrane.

Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika danych nieprawdziwych, niekompletnych, niedokładnych, wprowadzających w błąd, jak również treści bezprawnych. Administrator serwisu nie odpowiada za skutki podania nieprawdziwych, niekompletnych, niedokładnych i wprowadzających w błąd danych, jak również za skutki niewłaściwego wypełnienia formularzy. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za dostarczenie danych o charakterze bezprawnym.

Postanowienia ogólne

DUAL może zmieniać te Warunki Ogólne co jakiś czas i będzie podejmował starania poinformowania Cię o takich istotnych zmianach, poprzez umieszczanie wiadomości na Stronie. Powinieneś sprawdzać te Warunki ogólne za każdym razem, kiedy odwiedzasz Stronę. Te Warunki ogólne stanowią całość porozumienia pomiędzy stronami i zastępują wszystkie wcześniejsze umowy, porozumienia i oświadczenia odnoszące się do przedmiotu umowy. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków ogólnych zostanie uznane za niewykonalne, nie wpłynie to na ważność jakichkolwiek innych postanowień. DUAL może opóźnić egzekwowanie swoich praw wynikających z niniejszego Regulaminu, nie tracąc ich. DUAL nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie niniejszych Warunków ogólnych, które powstają z powodu jakichkolwiek okoliczności, co do których nie można w sposób racjonalny oczekiwać, aby DUAL je kontrolował. Wyrażasz zgodę na to, aby DUAL zlecił wykonanie któregokolwiek ze swoich zobowiązań pod-wykonawcom lub aby scedował niniejsze Warunki ogólne lub którekolwiek z jego praw i obowiązków bez wcześniejszego uprzedzenia Ciebie.

Obowiązujące prawo i jurysdykcja

Niniejsze Warunki Ogólne podlegają prawu polskiemu, a użytkownik wyraża zgodę na wyłączną jurysdykcję sądów polskich w związku z niniejszymi Warunkami Ogólnymi oraz w każdym sporze związanym z nimi.

Sądy polskie będą miały wyłączną jurysdykcję w stosunku do wszelkich roszczeń wynikających z, lub związanych z, wejściem na Stronę. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących powstać w związku z użytkowaniem niniejszej strony internetowej przez użytkownika lub przestrzeganiem przez niego niniejszych warunków jest sąd powszechny, właściwy dla siedziby DUAL Polska Sp. z o.o.

 

Aby poprawić jakość usług, nasza strona korzysta z plików cookies. Prosimy zapoznać się treścią naszej polityki dotyczącej plików cookies.