Procedura reklamacyjna DUAL Polska

Jeśli pragną Państwo zgłosić jakiekolwiek uwagi bądź zastrzeżenia do usług świadczonych przez DUAL Polska, prosimy o dokonanie zgłoszenia reklamacyjnego w oparciu o zaprezentowaną poniżej Procedurę reklamacyjną DUAL Polska.

Zgłoszenia reklamacyjne należy składać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego zastrzeżenia lub uwagi Zgłaszającego, nie później jednak niż w terminie 30 dni od zaistnienia zdarzenia lub uzyskania przez Zgłaszającego informacji o zdarzeniu.

Jak mogę zgłosić reklamację?

 

Zgłoszenia reklamacyjnego można dokonać:

- drogą elektroniczną na adres: reklamacje@dualpolska.pl albo za pośrednictwem formularza reklamacyjnego na stronie www.dualpolska.com w zakładce Kontakt,

- pisemnie za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub osobiście w siedzibie DUAL Polska,

adres korespondencyjny:

DUAL Polska Sp. z o.o.

Browarna 10

87-100 Toruń

- telefonicznie pod numerem 801 011 669.

 

Co powinna zawierać reklamacja?

 

Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące informacje:

- imię i nazwisko/nazwę Zgłaszającego,

- adres korespondencyjny oraz adres mailowy Zgłaszającego,

- numer polisy/certyfikatu ubezpieczenia,

- szczegóły dotyczące zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji.

Zgłoszenia reklamacyjne niezawierające danych umożliwiających identyfikację Zgłaszającego nie zostaną rozpatrzone.

Potwierdzenie zgłoszenia reklamacji

W ciągu 5 dni roboczych od dokonania zgłoszenia reklamacyjnego, Zgłaszający otrzyma drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z numerem nadanym zgłoszeniu. Numer zgłoszenia należy przywoływać w dalszej korespondencji.

Termin rozpatrzenia reklamacji

Zgłoszenia reklamacyjne rozpatrywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty ich złożenia. W wyjątkowych okolicznościach postępowanie reklamacyjne może zostać wydłużone. W każdym takim przypadku Zgłaszający zostanie poinformowany o przyczynach wydłużenia postępowania, etapie rozpatrywania reklamacji, podjętych czynnościach oraz przewidywanym terminie rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego.

Odpowiedź na reklamację

Odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne udzielana jest na piśmie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Na wyraźne życzenie Zgłaszającego odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne może zostać przesłana drogą elektroniczną.

Gdy reklamacja nie zostanie uwzględniona…

W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Zgłaszający w ciągu 14 dni od otrzymania pisemnej odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne może zwrócić się do DUAL Polska z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie reklamacji. Ponadto Zgłaszający może zwrócić się z wnioskiem o interwencję do Rzecznika Finansowego (www.rf.gov.pl), ze skargą lub wnioskiem o pozasądowe rozwiązanie sporu do Komisji Nadzoru Finansowego, jak również z powództwem przeciwko Dual Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu do sądu powszechnego właściwego według przepisów o właściwości ogólnej.

Aby poprawić jakość usług, nasza strona korzysta z plików cookies. Prosimy zapoznać się treścią naszej polityki dotyczącej plików cookies.