Procedura reklamacyjna DUAL Polska

Jak zgłosić reklamację?

 1. Jeśli pragną Państwo zgłosić jakiekolwiek uwagi bądź zastrzeżenia do usług świadczonych przez DUAL Polska, prosimy o dokonanie zgłoszenia reklamacyjnego w oparciu o zaprezentowaną poniżej Procedurę reklamacyjną DUAL Polska.
 2. Zgłoszenia reklamacyjne należy składać niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia budzącego zastrzeżenia lub uwagi Zgłaszającego, nie później jednak niż w terminie 30 dni od zaistnienia zdarzenia lub uzyskania przez Zgłaszającego informacji o zdarzeniu.
 3. Zgłoszenia reklamacyjnego można dokonać pisemnie – za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub drogą elektroniczną:

  • adres korespondencyjny:

   DUAL Polska Sp. z o.o.
   ul. Browarna 10
   87-100 Toruń

  • adres elektroniczny:

   info@dualpolska.com

 4. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące informacje:
  • Imię i nazwisko/nazwę Zgłaszającego,
  • Adres korespondencyjny oraz adres mailowy Zgłaszającego,
  • Numer polisy/certyfikatu ubezpieczenia,
  • Szczegóły dotyczące zdarzenia stanowiącego przedmiot reklamacji.
 5. Zgłoszenia reklamacyjne niezawierające danych umożliwiających identyfikację Zgłaszającego nie zostaną rozpatrzone.
 6. W ciągu 5 dni roboczych od dokonania zgłoszenia reklamacyjnego, Zgłaszający otrzyma drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z numerem nadanym zgłoszeniu. Numer zgłoszenia należy przywoływać w dalszej korespondencji.
 7. Zgłoszenia reklamacyjne rozpatrywane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty ich złożenia. W wyjątkowych okolicznościach postępowanie reklamacyjne może zostać wydłużone. W każdym takim przypadku Zgłaszający zostanie poinformowany o przyczynach wydłużenia postępowania, etapie rozpatrywania reklamacji, podjętych czynnościach oraz przewidywanym terminie rozpatrzenia zgłoszenia reklamacyjnego.
 8. Odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne udzielana jest na piśmie, za pośrednictwem poczty tradycyjnej. Na wyraźne życzenie Zgłaszającego odpowiedź na zgłoszenie reklamacyjne może zostać przesłana drogą elektroniczną.
 9. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, Zgłaszający w ciągu 14 dni od otrzymania pisemnej odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne może zwrócić się do DUAL Polska z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie reklamacji. Ponadto Zgłaszający może zwrócić się z wnioskiem o interwencję do Rzecznika Ubezpieczonych (www.rzu.gov.pl).

 

 

Aby poprawić jakość usług, nasza strona korzysta z plików cookies. Prosimy zapoznać się treścią naszej polityki dotyczącej plików cookies.